วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า เช้านี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า สมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) (4) หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงที่สาธารณชนทราบกันโดยทั่วไปว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2566 ได้ไปชมและลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เมื่อคืนวันที่ 29 มิ.ย. 2566 และมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางสื่อต่าง ๆ จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการกีฬา กระทบกับภาพลักษณ์ ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นั้น

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) (4) ประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยทั่วไป กรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้ กกต. ใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ เพื่อตรวจสอบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีการรับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ และ/หรือ มีกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) (4) หรือไม่ อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) (4) หรือไม่