วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 (อายุ 58 ปี) ภูมิลำเนา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มัธยมศกึษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2528

ปริญญาโท สาขาวิชาภูมิมาตรศาสตร์และการสำรวจ (Geodetic Science and Surveying) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2531

นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ยังสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2536 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในปี พ.ศ. 2545 และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556

ผลงานโดดเด่น ที่หลายคนรู้จัก ผู้ว่าฯ หมูป่า จากเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็ก และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่หลายคนให้การยกย่อง ว่าสามารถบริหารสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จนทำให้ทีมนักฟุตบอล "หมูป่า" 13 ชีวิต รอดปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ด้านราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 (ระนอง พังงา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง)

ที่ปรึกษาด้านศิวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคณุวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (25556-2559)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีแผนที่ กรมที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รปูแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน

เลขานุการกรม กรมที่ดิน

กรรมการในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รปูแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ

อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

ผู้ทรงคณุวฒิด้านวศิวกรรมสำรวจในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

ผู้แทนกรมที่ดินในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินในคณะอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ด้านการเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ ยังเคยมีกระแสข่าวการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ปี 2565 ก่อนจะออกปฏิเสธข่าวว่า ไม่ขอลงแข่งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ พร้อมยืนยัน ทุกคนมีหมวกที่สวมในบทบาทใดแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งตนเลือกสวมหมวกราชการก็ต้องทำให้ดีที่สุด และการทำงานในระบบราชการตั้งใจทำเป็นอย่างดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

เหรียญจักรพรรดิมาลา